podmínky inzerce

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INZERÁTY A PROSPEKTOVÉ PŘÍLOHY

I. Platnost
a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů a prospektových příloh v periodiku Okno do kraje, která vydává pro Zlínský kraj vydává HEXXA komunikační agentura s.r.o. (dále "vydavatelství").
b) "Objednávka inzerce" ve smyslu následujících Všeobecných obchodních podmínek je smlouva o zveřejnění jednoho nebo více inzerátů od jednoho za účelem šíření reklamy.
c) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník.
d) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo doplňující smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy.
e) Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze měnit pouze písemným dodatkem na objednávce, ujednáním v Rámcové smlouvě nebo písemnou přílohou podepsanou oběma smluvními stranami.

II. Vymezení pojmů
a) Základní cena je cena otisku inzerátu vypočtena dle aktuálně platného
ceníku základních inzertních formátů.
b) Základní sleva je poskytována jako procentuální ponížení základní ceny, jehož sazba je stanovena dle aktuálně platného ceníku, a to na základě jednorázové objednávky určité plochy nebo počtu opakování inzerce.Jednotlivě dosažené slevy se nesčítávají. Pro získání základní slevy není nutné uzavření Rámcové smlouvy s vydavatelstvím.
c) Smluvní sleva je stanovena pevnou částkou hodnoty určitého počtu otisků konkrétních formátů nebo jako procentuální část základní ceny jednotlivých inzerátů nebo dlouhodobé objednávky, kterou vydavatelství garantuje zadavateli za předpokladu splnění písemného závazku (Rámcové nebo jiné smlouvy) o dosažení celkové hodnoty realizované inzerce za určité období. Smluvní sleva je uplatňována po celé smluvní období, u každé jednotlivé objednávky, pokud její předmět odpovídá
podmínkám stanoveným ve smlouvě. Nárok na plnou výši smluvní slevy zaniká, pokud zadavatel do konce smluvního období odmítá inzerovat ve sjednaném rozsahu. V takovém případě bude zadavateli dodatečně účtován rozdíl mezi nárokem na slevu odvíjejícím se od sjednaného rozsahu a nárokem na slevu odvíjejícím se od skutečně realizované inzerce. V případě, že vydavatelství bude evidovat zadavatelem neuhrazené faktury po datu splatnosti, nebudou tyto zahrnuty do plnění smlouvy a vydavatelství bude postupovat jako v případě nesplnění smluvního
závazku zadavatelem. Slevy poskytnuté na jedno smluvní období nejsou bez písemného dodatku nebo nové smlouvy v dalším období uplatnitelné, tj. nepřevádějí se.
d) konečná cena je vypočtena jako základní cena po odečtení veškerých základních nebo smluvních slev. konečná cena je konečnou částkou za objednanou inzerci účtovanou zadavateli.
e) Agenturní provize je procentuální část konečné ceny inzerce, která může být klientovi přiznána za okolností stanovených dle Všeobecných obchodních podmínek. Její výše a forma vypořádání je blíže stanovena v objednávce nebo Rámcové smlouvě.

III. Objednávka
a) Zadavatel objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy objednávkou, kterou podá písemně, e-mailem nebo faxem. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: obchodní jméno zadavatele, sídlo firmy, IČO (také IČO inzerenta), DIČ, jméno pracovníka odpovědného za objednávku. Dále zde musí být uveden titul, termín uveřejnění, druh (např. plošný inzerát, prospektová příloha) a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. umístění, rubrika). Objednávce požadující otisk inzerátu v určitém termínu musí předcházet jednání s odpovědným pracovníkem obchodního oddělení vydavatele o tom, zda je požadovaný termín volný a zda je možné jej rezervovat.
b) Na základě objednávky zadavatele vystaví vydavatelství potvrzení objednávky, které musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to: obchodní jméno zadavatele nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, IČO, DIČ, jméno pracovníka odpovědného za objednávku včetně jeho telefonu a faxového čísla, jméno odpovědného pracovníka vydavatele, adresu, telefon a fax vydavatele, dále číslo objednávky, datum otisku, velikost inzerátu, barevnost, základní cenu, slevy, příplatky, speciální umístění inzerátu (je-li požadováno), cenu grafických prací a celkovou cenu. Dále zde musí být uveden titul, termín uveřejnění, druh (např. plošný inzerát) a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. umístění, rubrika). Zadavatel v případě, že souhlasí s obsahem potvrzení objednávky, ji podepíše a zašle písemně nebo faxem vydavateli.
c) Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk nebo prospektových příloh je zodpovědný zadavatel. Za prokazatelně nevhodné nebo poškozené podklady k tisku požaduje vydavatelství neprodleně náhradu. Vydavatelství zaručuje kvalitu tisku běžnou pro zadaný titul v rámci možností daných dodanými podklady.
d) Zadavatel je odpovědný za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je zadavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající, nebo je povinen nahradit vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.
e) Vydavatelství dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně zadavateli vracet.

IV. Uzavření smlouvy
a) Uzavřením smlouvy se rozumí vystavení potvrzení objednávky vydavatelem a její doručení zadavateli (písemně, e-mailem nebo faxem) a její následné potvrzení objednavatelem (písemně, e-mailem nebo faxem). Vydavatelství je povinno vystavit potvrzení objednávky do 2 dnů od obdržení objednávky vydavatele. Zadavatel je povinen do 24 hod. jím odsouhlasené a podepsané potvrzení objednávky vrátit zpět vydavateli.
b) Vydavatelství si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy či odmítnout objednávky inzerátů - i jednotlivé objednávky v rámci smlouvy - a objednávky prospektových příloh podle jednotných, věcně ospravedlnitelných zásad vydavatelství z důvodu obsahu, původu či technické formy, pokud je jejich obsah v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutími státních orgánů, nebo pokud je jejich zveřejnění pro vydavatelství nepřípustné z důvodů etických či jiných. Toto platí i pro objednávky, které jsou podány na zastoupeních, na příjmech inzerce nebo prostřednictvím zástupců. Objednávky prospektových příloh jsou pro vydavatelství závazné teprve po předložení vzorové přílohy a jejím schválení. Přílohy, které formátem čí provedením vyvolávají u čtenáře dojem, že jsou součástí novin nebo magazínu, nebudou přijaty. Odmítnutí objednávky sdělí vydavatelství zadavateli sděleno neprodleně.
c) Uzavřením smlouvy vzniká vydavatelství povinnost realizovat sjednanou
inzerci a zadavateli povinnost zaplatit cenu za tuto inzerci.
d) Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele a pokud není zajištěna na žádost vydavatelství žádná přiměřené a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od smlouvy.
e) V případě stornování objednávky zadavatelem poté, co byla vydavatelem přijata, je vydavatelství oprávněn uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Přijetím objednávky se rozumí vystavení "Potvrzení objednávky" vydavatelem a její následné potvrzení zadavatelem. Stornování objednávky zadavatelem musí být provedeno výlučně písemnou formou.

V. Rámcová smlouva
a) Pokud má zadavatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu plochy nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s vydavatelem Rámcovou smlouvu, zpravidla na jeden rok, o uveřejňování inzerátů v předem dohodnutém rozsahu plochy nebo v předem dohodnutém počtu. K platnosti této smlouvy je zapotřebí písemné formy, ve smlouvě musí být pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňován dohodnutý rozsah plochy inzerátů, dále zde musí být uvedeny z toho vyplývající slevy, případně další ujednání. Uzavřením Rámcové smlouvy vzniká vydavatelství povinnost realizovat sjednanou inzerci a zadavateli povinnost za tuto inzerci zaplatit.
b) Skutečnost, že z důvodů na straně zadavatele nedošlo za trvání Rámcové smlouvy k realizaci inzerce sjednané Rámcovou smlouvou, nezbavuje zadavatele povinnost uhradit sjednanou cenu.
c) Dojde-li před vypršením doby, na níž byla Rámcová smlouva sjednána ke zrušení této Rámcové smlouvy, uhradí zadavatel vydavatelství rozdíl mezi cenou sníženou na základě slev poskytnutých Rámcovou smlouvou a cenou, kterou by byl zadavatel povinen uhradit, nebyla-li by Rámcová smlouva uzavřena.
d) Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu plochy nebo počtu uvedených v rámcové smlouvě je potřebné vždy potvrzení objednávky vydavatelstvím, která musí být doručena vždy písemně nebo faxem. V ostatním platí obdobně ujednání čl. III. a IV. těchto obchodních podmínek.
e) Agenturní provize v maximální výši 10 % z konečné ceny bude poskytnuta zprostředkovatelům reklamy uznaným vydavatelstvím. Předpokladem je, aby objednávku předkládal přímo zprostředkovatel reklamy, který současně odpovídá za dodání podkladů. Zprostředkovatelé reklamy musí na požádání předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, který jednoznačně prokazuje předmět podnikatelské činnosti. Vydavatelství je oprávněno odmítnout objednávky zadavatelů reklamy reklamních agentur, pokud vzniknou pochyby o výkonu jejich zprostředkovatelské činnosti.

VI. Realizace objednávky
a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, potom závisí jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.
b) Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde má být inzerát nebo prospektová příloha uveřejněn/a, potom závisí jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.
c) Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována
výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena vydavatelství včas tak, aby mohla být zadavateli potvrzena. V zájmu zajištění ideálního umístění inzerátu, vyhrazuje si vydavatelství právo posunu na termín inzerátu, a to o jedno vydání dopředu nebo zpět.
d) Inzeráty jsou podle možnosti uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.
e) Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení inzerátů.
f) Pokud si zadavatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům
zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, vydavatelství upraví inzerát běžným způsobem.
g) Pokud si zadavatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatelství tento inzerát běžným způsobem.
VII. Platební podmínky
a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatelství zadavateli fakturu ihned po uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, zpravidla do 2 dnů po uveřejnění či po oznámení storna objednávky.
b) Společně s fakturou zašle vydavatelství zadavateli také doklad o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy. Podle druhu a rozsahu objednávky jsou poskytovány výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky a to v tištěné nebo elektronické podobě ve formátu PDF.
c) Při prodlení v placení je zadavatel povinen zaplatit penále ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den z prodlení, a to včetně nákladů spojených s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Vydavatelství může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek včetně objednávek z rámcové smlouvy nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem.
d) Pokud neuvede zadavatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na vydavatelství, potom je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.
e) Slevy uvedené v právě platném ceníku jsou poskytovány pouze na inzeráty uveřejněné během časového období jednoho roku. Toto časové období začíná dnem uveřejnění prvního inzerátu.
f) Vydavatelství si vyhrazuje právo měnit ceník a pro zvláštní vydání, než jsou v právě platném ceníku.
g) Pro případ vyšší moci je vydavatelství zbaveno závazku plnit objednávky
a poskytnout v této souvislosti náhradu škody.
h) Eventuální změnu těchto Všeobecných podmínek pro inzerci nebo právě platného ceníku sdělí vydavatelství zadavateli, který má s vydavatelstvím uzavřenou rámcovou smlouvu podle bodu 4 těchto Všeobecných podmínek pro inzerci, a to s karenční lhůtou, která činí zpravidla dva měsíce.

VIII. Reklamace - náhradní výkon
a) Zadavatel má v případě chybného uveřejnění inzerátu, kdy byl zásadně změněn obsah, smysl, účel a účinek inzerátu, nárok na jeho náhradní otisk. V případě, že byl účel inzerátu zeslaben jinou formou, např. špatným formátem, barevností, ušpiněním atp., avšak jeho obsah, smysl a účel byly zachovány, má zadavatel nárok na přiměřenou slevu, maximálně však ve výši 50 % účtované ceny.
b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je zadavatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámen vydavatelství.
c) Korektury inzerátů se poskytují vždy, když vydavatelství vyrábí pro zadavatele podklady pro inzerci. Náklady spojené s pořízením nátisků a korekturami nátisků inzerce jsou součástí nákladů na výrobu podkladů pro inzerci a jako takové je hradí zadavatel. Vydavatelství zasílá faxem nebo e-mailem korekturu inzerátu zadavateli nejpozději 24 hod. před uzávěrkou daného čísla. Zadavatel je povinen zaslat korekturu opravenou či odsouhlasenou zpět vydavateli nejpozději 12 hod. před uzávěrkou čísla.
Pokud tak neučiní, vydavatelství považuje korekturu za odsouhlasenou. Dojde-li v takovém případě k chybám v inzerátu, zadavatel ztrácí nárok na reklamaci. Zadavatel odpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavateli. Vydavatelství bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny v rámci pevné stanovené lhůty, k pozdějším nepřihlíží.
d) Korektury se u podkladů pro inzerci vyráběných vydavatelem pro zadavatele neposkytují pouze tehdy, pokud o ně zadavatel nemá zájem a toto své rozhodnutí potvrdí písemnou formou, e-mailem či faxem.
e) V případě uplatnění nároků na náhradu škody ze závadných zadavatelem výkonů vydavatelství nahrazuje pouze předvídatelnou a prokazatelnou škodu. Výše náhrady je přitom omezena maximálně do výše ceny skutečně účtované za uveřejněný inzerát.
f) V případě, že se vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá zadavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu. Toto ustanovení se vztahuje i na skryté vady, resp. neavizovaná specifika podkladů v elektronické formě, a to zejména těch, které nesplňují technické požadavky vydavatelství. Technické požadavky na formáty podkladů v elektronické formě poskytuje vydavatelství na požádání.

IX. Ochrana dat
Informace, které poskytne zadavatel vydavatelství v souvislosti s objednávkou, používá vydavatelství pouze v nezbytně nutném rozsahu ke smluveným účelům.

X. Ostatní ustanovení
Tyto obchodní podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí obchodním zákoníkem.

Ve Zlíně dne 20.10.2005