téma měsíce

Podáváte přihlášku ke studiu na střední škole?

27.01.2011 - redakce

Střední průmyslová škola ve Zlíně.  |  Foto: archiv

V termínu do 15. března přijímají ředitelé středních škol přihlášky žáků základních škol ke studiu. Ve Zlínském kraji bude v tomto školním roce vycházet z devátých tříd asi 4 900 dětí. Pro ně bude ve středních školách v kraji k dispozici přibližně 7 000 volných míst. O tom, kdo bude na kterou školu přijat a jaký obor bude studovat, se rozhodne v přijímacím řízení.

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2011/2012 se podávají na aktuálních tiskopisech přihlášek vydaných SEVT, může však být použita i přihláška vydaná podle uvedeného vzoru i jiným vydavatelem nebo vytištěná přímo z webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat tři přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška). Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy v termínech:

  • do 30. listopadu 2010 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou;
  • do 15. března 2011 ostatní obory vzdělání do denní formy vzdělávání;
  • do 20. března 2011 ostatní obory vzdělání do jiné než denní formy vzdělávání.

Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2011 (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou to bylo do 30. října 2010). V případě, že rozhodne o konání přijímací zkoušky, stanoví její termíny. Pozvánku zašle uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním.
I v letošním školním roce budou přijímací zkoušky do denní formy vzdělávání v maturitních oborech na školách zřizovaných Zlínským krajem probíhat formou testů společnosti SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testy budou použity pouze v 1. kole přijímacího řízení, v němž budou vypsány tři termíny pro konání přijímacích zkoušek (26., 27. a 28. dubna).
Rozhodne-li ředitel střední školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky, stanoví jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bez zbytečného odkladu, nejdříve ale v prvním kole přijímacího řízení dne 22. dubna 2011, pro obory v denní formě studia, v ostatních případech nejdříve dne 2. května 2011.
Uchazeči, který se pro řádně doložené vážné důvody k přijímacím zkouškám v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví v této střední škole nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od stanoveného řádného termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky. Ředitel střední školy může rovněž vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání může uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává vždy prostřednictvím ředitele dané střední školy k odvolacímu orgánu, kterým je Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Krajský úřad však neřeší odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na soukromé a církevní školy.
Veškeré informace o přijímacím řízení, středních školách, oborech podporovaných Zlínským krajem formou příspěvků žákům i důležité kontakty jsou na www.burzaskol.cz. (vc)

Čtenost článku: 544

<<zpět