téma měsíce

Hejtmani vyzvali k řešení situace po povodních

25.06.2010 - redakce

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák spolu s ostatními moravskými hejtmany Jihomoravského kraje Michalem Haškem, Moravskoslezského kraje Jaroslavem Palasem a Olomouckého kraje Martinem Tesaříkem, přednesli po pracovním setkání se čtyřmi ministry Vlády ČR výzvu k řešení situace po povodních 2010 a k povodňové ochraně České republiky.

Hejtmani při společném jednání s ministrem vnitra, ministrem pro místní rozvoj, ministrem zemědělství a ministrem průmyslu a obchodu vyzývají Vládu ČR, Parlament ČR a politické strany k následujícím devíti bodům:
1. K vytvoření finančního rámce pro financování protipovodňových opatření a jeho stabilizaci minimálně po následující čtyři roky.
2. K legislativním změnám zjednodušujícím a zpřesňujícím možnosti urychlení výstavby protipovodňových opatření, a to zejména rozšíření vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření v příslušných právních normách o stavby, které mají chránit majetek, zdraví a život občanů před negativními důsledky povodní a záplav, s cílem urychlit majetkoprávní vypořádání a maximální zjednodušení a zefektivnění procesních pravidel pro přípravu protipovodňových staveb.
3. K nastavení rovnoprávného postavení všech úrovní územních samospráv při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, popřípadě jiných zdrojů pro odstraňování následků povodní, tj. kraje na úroveň obcí.
4. K jednání s Evropskou komisí o možnosti získat prostředky EU na řešení povodňových škod v dotčených regionech ČR, ve spolupráci s Polskem, Slovenskem a Maďarskem, případně iniciovat v Evropské komisi a Evropském parlamentu změny podmínek, které umožní čerpání prostředků z EU.
5. V koordinaci s kraji připravit a realizovat s účastí státního rozpočtu a dalších veřejných zdrojů v letech 2010 až 2014 komplexní obnovu poškozené infrastruktury, včetně pomoci občanům, firmám a obnovu a udržení zaměstnanosti v regionech zasažených povodněmi.
6. V letech 2010 až 2014 k posílení financování složek Integrovaného záchranného systému, zejména hasičů, včetně výstroje, výzbroje a techniky dobrovolných hasičů.
7. K legislativním úpravám při pojišťování majetku.
8. Ke stanovení pravidelné údržby vodních toků jako priority vodohospodářské politiky Vlády ČR, včetně financování.
9. K vytvoření jednoduchého efektivního systému dotační pomoci státu krajům a obcím při odstraňování následků povodní, obnově území a při přípravě protipovodňových opatření s jedním administrátorem.

Komentář hejtmana Stanislava Mišáka:
Upozorňuji například na to, že v případě vyhlášení stavu nebezpečí je krajům ze státní pomoci poskytnuta částka ve výši poloviny nákladů souvisejících s obnovou, kdežto u obcí je to 80 % a při vyhlášení vyššího stupně je to u obcí dokonce 100 %. Tento poměr by se měl dorovnat. Kraje totiž dávají obcím prostředky ze svého rozpočtu, což se v mnoha případech rovná penězům, které obdržíme ze státního rozpočtu. Dalším bodem jednání byla záležitost týkající se protipovodňových opatření. Ta nyní nejsou zahrnuta do zákonem definované oblasti veřejného zájmu. Mělo by se využít stávající situace, kdy jsme si všichni opět uvědomili, co dokáže příroda, a legislativně prosadit to, aby byla protipovodňová opatření ve veřejném zájmu. To by obce ocenily zejména v případech, kdy se vlastníci pozemků staví proti jejich prodeji, tím pádem se zde nemohou vybudovat ochranná opatření a v konečném důsledku jsou pak ohroženi všichni obyvatelé lokality.

Čtenost článku: 520

<<zpět