téma měsíce

Na vzdělávání není pozdě ani ve vyšším věku

04.01.2010 - redakce

Práce ve výtvarném ateliéru. |   Foto: Jarmila HřebíčkováPředání osvědčení univerzity třetího věku. |   Foto:  Roman Verner

Člověk není nikdy dost moudrý, aby se v jakémkoli věku a postavení nemohl dál učit něčemu novému. Hovoříme o celoživotním vzdělávání. A není to jen univerzita třetího věku, ale zájemci si mohou vybírat z široké palety kurzů, přednášek a seminářů nejrůznější náročnosti a rozsahu a na různých místech nebo z nabídky různých vzdělávacích institucí.

Jak to vidí kraj
Celoživotní vzdělávání má platformu v koncepčním dokumentu Strategie celoživotního učení v ČR. "Ve Zlínském kraji se formální a neformální další vzdělávání uskutečňuje na několika úrovních. Je zaměřeno na nejrůznější cílové skupiny převážně ekonomicky aktivních občanů a realizováno řadou subjektů," říká radní pro oblast školství, mládež a sport Zlínského kraje Josef Slovák. Vypočítává hlavní příležitosti pro celoživotní vzdělávání v našem kraji.
Významné místo v tomto ohledu zaujímá Univerzita Tomáše Bati. Jednotlivé fakulty nabízejí akreditované a certifikované programy zejména pro absolventy různých stupňů počátečního vzdělávání a také další kurzy včetně jazykových a univerzity třetího věku.
Vzdělávací akce zaměřené primárně na podnikatelskou sféru pořádají obchodní a hospodářské komory v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně i Zlíně.
Do systému celoživotního vzdělávání patří rovněž rekvalifikace, které pořádají úřady práce. Projekt Vzdělávejte se je určen zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti s probíhající hospodářskou recesí nacházejí v obtížné ekonomické situaci a nejsou přechodně schopni svým zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu a kteří zároveň mají zájem těmto zaměstnancům v době jejich nucené nepřítomnosti na pracovišti prostřednictvím vzdělávacích aktivit rozšiřovat či prohlubovat kvalifikaci.

Střední a vyšší odborné školy
Školy dosud jen v omezené míře nabízejí a realizují další zejména profesní vzdělávání. Záměrem v této oblasti je rozšířit působnost škol v celoživotním učení ucelenější nabídkou vzdělávacích akcí a uznáváním úplných a především dílčích kvalifikací. Samozřejmá bude přímá návaznost na požadavky a zájmy jak ekonomicky aktivních občanů, tak zaměstnavatelů. Přitom bude lépe a pružněji využíván materiální a personální potenciál škol, který bude k dispozici v souvislosti s demografickým vývojem. "V tomto procesu tak dojde k propojení počátečního a dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách," zdůrazňuje radní Josef Slovák .
V průběhu projektu "Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení", který byl pilotně ověřen také ve Zlínském kraji, měly školy možnost ověřit si své schopnosti vytvářet modulově strukturované programy pro další vzdělávání a ověřovat dílčí kvalifikace. Ve výsledku tohoto projektu, kromě získaných zkušeností při tvorbě vzdělávacích programů, vzniklo Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., se sídlem v Uherském Brodě, které v současnosti sdružuje 15 škol.
Významnou podporou takového úsilí škol je v současné době (srpen 2009 až leden 2013) probíhající individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE, jehož hlavním cílem je přeměna škol v centra celoživotního učení. Ve Zlínském kraji je v něm zapojeno 25 škol.
Další příležitostí nejen pro školy uplatnit se v celoživotním vzdělávání je globální grant Zlínského kraje "Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji", který bude realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Neformální vzdělávání pro jednotlivce, ve větší míře pro firmy včetně uzavřených kurzů, tj. kurzů na míru pro konkrétní firmu, pořádají komerční vzdělávací agentury.

Společně se Slováky
Navázat na úzké vztahy seniorů z obou stran česko-slovenské hranice z dob před rozdělením státu, prohloubit vzájemnou spolupráci mezi seniory v regionu Bílé Karpaty a získat nové informace o tomto regionu je cílem projektu "Můj domov – region Bílé Karpaty".
"Projekt by měl zahájit v září, případně říjnu 2010. Jednou za 14 dní by se pro seniory na obou stranách hranice uskutečnila přednáška nebo exkurze. Plánujeme také dvě společné dvoudenní a dvě třídenní akce. Vždy dvě v Česku a dvě na Slovensku," upřesnil náměstek primátorky Zlína Miroslav Kašný a dodal, že projekt by měl probíhat po dobu jednoho kalendářního roku. Současně uvedl, že si velmi váží práce aktivních zlínských seniorů, kteří již tradičně pořádají za podpory města Zlína Akademii III. věku. "Ta se zaměřuje na aktuální informace a zajímavosti města Zlína a Zlínského kraje," řekl Miroslav Kašný.

Příklad z Valašského Meziříčí
"V našem městě se celoživotnímu vzdělávání věnuje několik institucí. Například Obchodní akademie a Vyšší odborná škola – v tomto případě jako elokované pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci – zajišťuje kombinovanou formu studia oborů sociální práce (cca 100 dálkových studentů) a školský management (cca 20 ředitelů škol). V rámci tzv. univerzity třetího věku určené lidem starším 50 let zde v rámci zájmového studia evidují asi 110 studentů," uvedl mluvčí radnice ve Valašském Meziříčí Josef Beneš. Celoživotnímu vzdělávání se v tomto městě věnuje Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a také místní hvězdárna. Nejedná se ale o dlouhodobé kurzy, nýbrž o jednorázové přednášky a semináře pořádané za účelem popularizace astronomie.

Co nabízí Univerzita Tomáše Bati
"Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které umožňují získávat jeho účastníkům znalosti, doplňovat, prohlubovat, obnovovat nebo rozšiřovat vědomosti, dovednosti, kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu specializované činnosti," říká prorektor pro celoživotní vzdělávání a spolupráci s praxí UTB David Tuček. Způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání. Nabídka programů celoživotního vzdělávání na UTB ve Zlíně je dvojího typu, a to orientovaná na výkon povolání nebo zájmová.
Studium v každém programu může být uskutečňováno prezenční, distanční nebo kombinovanou formou, a to zejména jako typ řádného studia – specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující – nebo jako typ mimořádného studia vybraných předmětů akreditovaného studijního programu. To může být organizováno jako tematický cyklus, kurz, odborné soustředění, přednáška, přednáškový cyklus, seminář, nebo samostatně pro cizince.
Nabídka zájmového programu je určena zejména uchazečům s úplným středním vzděláním. Program orientovaný na výkon povolání je určen uchazečům s vysokoškolským nebo úplným středním vzděláním.
"Absolventům zájmového programu vydáváme po úspěšném absolvování osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání. Nově od ledna 2010 se jedná o osvědčení s jednotným grafickým návrhem," upřesnil prorektor Tuček.
Stane-li se absolvent celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaného studijního programu studentem podle zákona, mohou mu být kredity získané v takovém programu na základě jeho žádosti uznány až do výše 60 procent kreditů potřebných k řádnému ukončení studia, k němuž byl přijat. Této skutečnosti se absolventi snaží relativně často využít a dokončit studium na základě těchto pravidel (a splnění některých dalších podmínek) v kombinované formě studia a získat tak řádným způsobem například titul Bc.
"V rámci rozvoje celoživotního vzdělávání na UTB hodláme využít možnosti grantů," dodal David Tuček.

Vojtěch Cekota

 

Čtenost článku: 585

<<zpět