informace krajského úřadu

Prosperita regionu závisí také na informacích

27.05.2007 - redakce

Mgr. Hynek Steska

Zlínský kraj patří zásluhou systémového přístupu informatiků krajského úřadu k regionům progresivním a průkopnickým. Již před třemi lety dosáhl celorepublikového uznání díky projektu jednotné digitálně–technické mapy, jejíž aplikace znamená výrazný přínos zejména pro investorskou činnost v našem regionu, protože nabízí přehledné prostředí a urychluje tak celý proces přípravy jednotlivých investic. Projekt je určen všem, kdo budují technickou infrastrukturu na území Zlínského kraje, měří nebo využívají polohopisná a výškopisná data. Tedy městům a obcím, správcům inženýrských sítí a všem zhotovitelům geodetických zaměření, projektantům, ostatním investorům i stavebníkům. Za oblast informatiky zodpovídá krajský radní Mgr. Hynek Steska.


Pane radní, nevadí vám, že jste s informatikou, za níž zodpovídáte, tak trochu "neviditelný", protože se o tento obor zajímá spíše úzká část veřejnosti?
Máte pravdu, že to není zrovna téma, které by se objevovalo na předních stránkách novin, i když přiměřenou popularizaci by si určitě zasloužilo. Lidé se totiž s informatikou potkávají na každém kroku, aniž by si to vždy uvědomovali. Informatiku nelze jednoduše ztotožnit s počítači, dráty a programy. Bohužel je to hodně rozšířený názor a často nedomýšlíme, že informatika v prvé řadě popisuje vznik, přenos a zpracování informací a teprve následně řeší vhodnost použitých technologií.
Platí to obecně a platí to i v podmínkách Zlínského kraje, který jako správce území zodpovídá a rozhoduje v různých oblastech, například v dopravě, zdravotnictví, školství, krizovém řízení, v kulturních institucích a podobně. Kromě toho sem ale samozřejmě patří i obousměrný přenos praktických informací mezi krajským úřadem a veřejností, obcemi, městy a dalšími partnery. Přitom musí být cílem, aby vše bylo jednoduché, přehledné a snadno přístupné.


Jak tedy normální člověk pozná, že informatika v konkrétním regionu funguje?
Velmi jednoduše řečeno, pozná to tak, že region prosperuje. A proč? Protože má jeho samospráva k dispozici strategicky aktuální a přehledně uspořádané informace, na základě kterých může činit rychlá a správná rozhodnutí. Určitě se snažíme, aby Zlínský kraj takovým regionem byl.
Možná se to jeví příliš obecné, málo hmatatelné, ale je to skutečně to nejdůležitější. Fungující informační systémy jsou předpokladem kvalitního řízení. Občan by to měl poznat také tak, že úřad se mu bude jevit jako užitečnější: měl by zde rychle vyřídit, co potřebuje, aniž by musel chodit od dveří ke dveřím a pídit se po informacích jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce. Pokud jsou někde v elektronické podobě podklady potřebné k rozhodnutí, neměl by je úředník žádat po občanovi, ale "stáhnout" z příslušného registru. Ke známému rčení "neměl by obíhat občan, ale lejstro" nechybí tak mnoho. Stačí jen pozměnit legislativu.
V tuto chvíli se musí úřady kraje i obcí pohybovat v omezených mantinelech, elektronické aplikace přicházející z jednotlivých ministerstev práci úřadů spíše komplikují než zjednodušují. Navzdory tomu se obcím daří zavádět nové moderní služby, které by se mohly stát základem zjednodušené komunikace občana s úřadem. V tuto chvíli musíme jen doufat, že se slibně rozvíjející kroky vlády v tomto směru podaří realizovat, že se stát ke krajům a obcím začne v oblasti informačních technologií konečně chovat jako partner.


Přesto ale občas prosakují informace, že Zlínský kraj jako region v oblasti informatiky udává trend, v čem jsme tak dobří?
V informatice více než v jiných činnostech platí ono známé "dvakrát měř, jednou řež". Myslím si, že oproti jiným krajům získáváme výhodu především díky koncepčnímu dokumentu – Informační strategie Zlínského kraje. Již naše první kroky ukazují, že těžiště strategie neleží v informačních technologiích, ale že je hlavně příležitostí ke změně komunikace uvnitř úřadu, k systémové změně práce s informacemi a jejich využívání vrcholovým managementem úřadu. V každém případě se neřítíme bez rozmyslu do nakupování drahých systémů, neexperimentujeme, máme jasnou představu, jak by měl v budoucnu fungovat přenos informací v rámci území. Snad to nebude znít jako chlouba, když prozradím, že nám v ostatních krajích naši kolegové "závidí" způsob, jakým spolupracujeme s ostatními městskými a obecními samosprávami uvnitř regionu v oblasti společného sdílení dat, které jsou potřebné jak pro činnost krajské samosprávy, tak i pro práci samospráv místních. Mám na mysli například projekt jednotné digitální technické mapy, díky níž jsou přístupné technické mapy společně s leteckým snímkováním a katastrálními mapami. Tento projekt nebyl svým obsahem ani rozsahem dosud v České republice realizován. Naši informatici využili vyspělých informačních technologií k účinné spolupráci mezi specialisty ve veřejné správě, samosprávě a podnikatelských subjektech. Určitě mi dáte za pravdu, že je pohodlnější zejména při koncepčním územním plánování regionu nahlédnout do jedné přehledné, univerzální mapy, nežli studovat přes tři sta typů map jednotlivých obcí Zlínského kraje.


Lidé se stále častěji ptají, zda se mohou na krajský úřad objednávat prostřednictvím elektronického rezervačního systému, případně mohou–li využít při vyřizování svých úředních záležitostí elektronický podpis. Co byste jim odpověděl?
Možnost objednat se ke konkrétnímu krajskému úředníkovi prostřednictvím elektronické rezervace nepovažujeme zrovna za prioritu, kterou bychom měli nyní řešit. Krajský úřad je především odvolacím orgánem, kde není tak četná frekvence bezprostředních kontaktů mezi občany a úředníky. Převládá komunikace se zástupci obcí. Tyto služby se pomalu rozvíjejí hlavně na úřadech měst a obcí, kam občané přicházejí vyřizovat většinu běžných úředních záležitostí. Ale samozřejmě vše je věcí poptávky a nabídky a také finančních možností obcí.
Pokud jde o elektronický podpis, elektronickou podatelnu máme zřízenu a občas ji někdo z našich klientů využívá, ale zatím je i tento servis vyžadován celkem minimálně. Je to limitováno hlavně malým množstvím příležitostí elektronický podpis využít. Domnívám se, že je otázkou dvou tří let, než se tato služba stane pro naše klienty běžnou praxí. Bude to hodně záviset na šíři nabídky elektronických služeb poskytovaných obcemi i dalšími státními úřady.


Nedávno byl spuštěn nový web Zlínského kraje, který nabízí spoustu informací užitečných pro občany, investory, turisty. Je už nový portál stoprocentně funkční nebo se ještě některé jeho možnosti dolaďují?
Nový portál Zlínského kraje byl spuštěn na začátku letošního roku a ihned jsme začali práce na jeho zdokonalování. Oproti původnímu webu nabízí zejména možnost výrazně rychlejšího a snadnějšího vyhledávání potřebných informací, je přístupný zrakově postiženým spoluobčanům a připravujeme také sedm jazykových mutací, abychom co nejúčinněji komunikovali nejen v rámci kraje či České republiky, ale také se světem kolem nás. Velmi přivítáme jakékoliv podněty k jeho možnému rozvoji.


Helena Mráčková

Čtenost článku: 513

<<zpět